Belarus

National coordinators, data providers and other key supporters

National coordinators

Ivan Bogdanovich¹, Anastasiya Kuzmiankova², Michael Nikiforov¹, Irina Samusenko¹, Alexandre E. Vintchevski²

Active national coordinator

Anastasiya Kuzmiankova, e-mail: kuzydomovoy@gmail.com

Main data providers

Valery Dombrovski¹, Wasilij Gritshik³, Maksim Kalaskou¹, Semion Levy², Dzmitry Zhurauliou¹

¹Scientific and Practical Centre for Bioresources National Academy of Sciences, ²APB – BirdLife Belarus/Аchova ptušak Baćkaŭščyny, ³Belarusian State University

Other key supporters

A. Abramchuk, V. Birukou, Y. Bogutsky, S. Dorofeev, M. Dmitrenok, N. Karlionova, D. Kitel, V. Koscheev, V. Kovalenok, N. Kusiankou, V. Kuzmenko, A. Kuzmitski, Y. Kvach, E. Luchik, V. Natykanets, O. Ostrovsky, P. Pakul, P. Pinchuk, V. Prakapchuk, V. Sakhvon, A. Serbun, A. Shevchik, M. Tarantovich, S. Vertal, Dz. Vincheuski, Y. Yankevich, V. Yurko, H. Zakharava